FREE STATION RENT

FREE STATION RENT

Diamond Nails & Spa
2415 W. Caldwell Ave.
Visalia, Ca. 93277
559.732.7237

Have your license to do manicures? Do you speak Vietnamese? No place to invite your clients? Show your license, and park it here with us. The best place in town, for the best nail technicians in town. We’ll provide the supplies and share the fame! You must show this offer on your mobile device to qualify.

Bạn có giấy phép làm móng tay không? Bạn có nói được tiếng Việt không? 
Không có nơi nào để mời khách hàng của bạn? 
Xuất trình giấy phép của bạn và đậu xe ở đây với chúng tôi để tiếp đón khách hàng của bạn, tại cửa hàng của chúng tôi. 
Nơi tốt nhất trong thị trấn! Dành cho những thợ làm móng giỏi nhất trong thị trấn! 
Bạn phải hiển thị ưu đãi này trên thiết bị di động của mình để đủ điều kiện.
West Caldwell Avenue 2415, 93277 Visalia , California United States